Την Τρίτη με Τηλεδιάσκεψη η Συνεδρίαση του Δ.Σ. Σικυωνίων

brakenews  | 

Τ α κ τ ι κ ή  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,
θα διεξαχθεί με  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η  
την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 με ώρα έναρξης 16:00  
για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω 15 θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
 

 

 

Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

 1.  

Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία
των Υπηρεσιών του Δήμου  Σικυωνίων .

 1.  

Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το έτος 2021.

 1.  

Έγκριση «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  οικονομικού έτους 2021 
(Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Ι.Δ
«ΚΟ.Δ.ΕΗ.Σ».    

 

 1.  

Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2021 των Σχολικών Μονάδων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων (Α’ Κατανομή)»     

 1.  

Έγκριση της αριθ. 17/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα :
Ανάκληση της 120/2019 απόφασης ΟΕ
«Ορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου
κατά τη συζήτηση προσφυγής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ» και λήψη νέας.

 1.  

Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τον Ν. 4194/2013, 
μετά την αριθ.  19/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 1.  

Επί του από 11/2/2021 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
του Δήμου με θέμα: «Κοπή δένδρων επί της οδού Σωτ. Πούλου 
έμπροσθεν του Κλειστού Γυμναστηρίου».

 1.  

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο    Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου.

 1.  

Επί της αριθ. 3/2021 απόφασης του Συμβουλίου
της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού με θέμα:
«Επί Αιτήσεως του  Πολιτιστικού –
Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρχαίας Σικυώνας «Ο ΟΡΘΑΓΟΡΑΣ»
.

 1.  

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
"ΕΞΟΧΙΚΟ" ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ»
,

 1.  

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:
«Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων &
Δ.Ε. Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων»,

 1.  

Άρση διακοπής εργασιών και χορήγηση 3ης παράτασης
προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:

 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ,
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ,
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ - 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»

 1.  

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και
προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2021 .

 1.  

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων
και προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2021 για την εκτέλεση του έργου
«Αναβάθμιση υποδομών 1ου και  2ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου
(χρηματοδο-τικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου (Αστική Αναζωογόνηση 2019)»
.

 1.  

Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος
και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021».