Νέα Δράση: e-λιανικό-Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ του κλάδου του λιανεμπορίου

brakenews  | 

Την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00
ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης,
όσον αφορά τη δράση «e-Λιανικό» Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων
του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη / αναβάθμιση
και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»,
του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

Η δράση προβλέπει την ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, με συνολική επιχορήγηση ανά ΑΦΜ έως 5000€ (100% χρηματοδότηση).

 

Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει e-shop, η επιχορήγηση είναι έως 1500€ για την αναβάθμισή του, χωρίς να είναι επιλέξιμος ο εξοπλισμός.

 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών 18/3/2020 και έπειτα.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, που διαθέτουν τους επιλέξιμους από την Πρόσκληση ΚΑΔ 47, είτε ως κύρια Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότηταμε ταμεγαλύτερα έσοδα.

 

Ενδεικτικά επιλέξιμες δαπάνες αφορούν  :

 

 • Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία / αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop / Laptop)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία / αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop - θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών.
 • Ανάπτυξη ή / και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και από εθνικούς πόρους και θα υλοποιηθεί μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ).

 

Η διαδικασία υποβολής γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ με την υποχρέωση επισύναψης στο σύνολό των απαιτούμενων δικαιολογητικών που ορίζονται στο Παράρτημα V της Πρόσκλησης.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τριάντα μία (31) ημέρες,
ήτοι από 22/2/2021 και ώρα 13:00 μέχρι και 24/3/2021 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα δράση του ΕΣΠΑ,
τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης,
καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να επισκεφθείτε
τις παρακάτω σελίδες:

 

www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=73&cs=

www.efepae.gr

www.espa.gr

ή να απευθυνθείτε στη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ,
αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ με ευθύνη για τις περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,
Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων
,

· στο Γραφείο Πληροφόρησης - Μαιζώνος 122 & Γούναρη ,
Πάτρα (Δευτέρα - Παρασκευή από τις 8.00 πµ έως τις 3.30 µµ)
– κατόπιν ραντεβού στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του COVID-19.

· στο 2610 622711 (Τμήμα e-Λιανικό ( εσωτ. 7),
Γραφείο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (εσωτ.4)).

· στην ιστοσελίδα www.diaxeiristiki.gr

· στις σελίδες της στα κοινωνικά δίκτυα: FacebookTwitteryoutube , Linkedin

 

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ:
«e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων
του κλάδου του λιανεμπορίου,
για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

 

Επιδότηση
 

 • - Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ
  για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής
  και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες)
  με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

   
 • - Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος
  εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.


Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής


Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • - να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο 
  (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ)
  είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα,
  είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

   
 • - να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών,
  σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο
  που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.

   
 • - να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα
  στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

   
 • - οι υφιστάμενες  επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% 
  στον  κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του  έτους 2020
  σε  σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.

  Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

   
 • - να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
   
 • - το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν
  η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση,
  να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία
  (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη)
  πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

   
 • - να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
  όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.

   
 • - να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40
  του ν. 4488/2017 (Α΄137)
  (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)

   
 • - να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης
  και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.


Επιδοτούμενες Δαπάνες


Εξοπλισμός Πληροφορικής
(μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του Προϋπολογισμού)

Λογισμικό


Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 18η Μαρτίου 2020 και μετά.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 22/02/2021 και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 24/03/2021και ώρα 15:00.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ